Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas: kontakt@uslugibhp-24.pl

        My w social mediach

a

BHP w magazynie i zawodzie magazyniera

  /  Bez kategorii   /  BHP w magazynie i zawodzie magazyniera

BHP w magazynie i zawodzie magazyniera

Praca w zawodzie magazyniera wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Duże znaczenie dla BHP w magazynie mają odpowiednia organizacja stanowiska pracy oraz sposób wykonywania pracy przez pracownika. O czym warto pamiętać?

 

Praca i BHP w magazynie – podstawowe wymogi

Podstawą bezpiecznej pracy w zawodzie magazyniera jest właściwe przygotowanie miejsca pracy.

Pomieszczenie magazynowe

Pomieszczenie, w którym zorganizowany jest magazyn, powinno cechować się odpowiednimi wymiarami, różnym podłożem, które jest również niepylące i nieśliskie, a także pozbawione jest progów. Bramy umieszczone w pomieszczeniu magazynowym i prowadzące do niego powinny zapewniać swobodną komunikację.

Najlepiej, aby magazyn oświetlony był naturalnie, z wykorzystaniem okien lub świetlików. Oświetlenie sztuczne, czyli elektryczne musi być zaprojektowane w taki sposób, by zapewniać właściwą widoczność. W przypadku magazynów, gdzie prowadzi się poszukiwanie, wymogiem jest 50 lx, a w magazynie, gdzie należy czytać, minimum to 100 lx.

Wyposażenie magazynowe

Zasady BHP w magazynie mówią, że regały, wieszaki, stojaki oraz innego rodzaju meble magazynowe używane do składowania powinny spełniać odpowiednie wymogi prawa, a także powinny odpowiadać wymogom Polskich Norm. Ponadto podstawowe zasady BHP w magazynie wskazują, że meble magazynowe powinny być zamocowane do podłoża, chronione przed przewróceniem się oraz zabezpieczone przed uderzeniami przez urządzenia używane do transportu.

Meble magazynowe, a także podesty i inne wyposażenie magazynowe powinno zawierać wyraźne informacje o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu. BHP w magazynie jasno mówi, że szerokość pomiędzy wyposażeniem stosowanym w magazynie powinna być dopasowana do wykorzystywanych w nim środków transportu, aby swobodnie przemieszczać ładunki.

Drogi i pola składowe

Drogi transportowe oraz manipulacyjne oraz pola przeznaczone do składowania powinny być właściwie wyznaczone i oznakowane. Jak wspomniano wcześniej, drogi powinny być zaplanowane tak, aby umożliwiały swobodne przemieszczanie ładunków pomiędzy wyposażeniem magazynowym.

Ładunki

Przepisy BHP w magazynie wskazują, że znajdujące się w magazynie ładunki powinny mieć wyznaczone odpowiednie miejsca i metody składowania. Duże znaczenie ma też określenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości ich składowania. Ładunki powinny być także bezpiecznie zapakowane, przygotowane do ich przenoszenia lub składowania i wyraźnie oznakowane.

Ładunków nie można składować bezpośrednio pod liniami napowietrznymi, a także mniej niż 10 metrów od linii wysokiego napięcia, która ma powyżej 15 kV, 5 metrów od linii wysokiego napięcia do 15 kV, a także w odległości do 2 metrów od linii niskiego napięcia.

Może Cię zainteresować: Obsługa PPOŻ

 

Jak zminimalizować zagrożenie na stanowisku magazyniera?

Zagrożenia na stanowisku magazyniera dla zdrowia, a nawet życia to przede wszystkim niewłaściwe składowane ładunki, nieodpowiednio eksploatowane urządzenia magazynowe oraz stosowana w magazynie instalacja elektryczna. Zagrożenia na stanowisku pracy magazyniera występują w każdej chwili, dlatego tak ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy magazynier powinien zapoznać się z instrukcją magazynową, która powinna być przygotowana przez pracodawcę. Żeby zredukować ryzyko zawodowe na stanowisku magazyniera, należy pamiętać o poniższych kwestiach:

Stosowanie wyposażenia magazynowego:

 • Dla bezpieczeństwa i zdrowia należy stosować urządzenia transportowe jak wózki, podnośniki, dźwigi, które pozwalają na łatwe podnoszenie i transportowanie ciężkich ładunków.
 • Należy zawsze zwracać uwagę na maksymalną nośność wyposażenia magazynowego, aby jej nie przekroczyć. Instrukcja BHP w magazynie powinna zawierać informacje o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu. Musi być ona umieszczona na regałach, podestach i innym wyposażeniu.
 • Należy pamiętać o układaniu ładunków tak, aby wyróżniały się one stabilnością, by zapobiec ich wywróceniu się albo zsunięciu.
 • Gdy konieczne jest dostanie się do wyższych półek w magazynie, należy wykorzystać w tym celu atestowane podesty albo drabiny, które mają antypoślizgowe stopy.
 • Nie należy wchodzić na wyposażenie magazynowe.

BHP w magazynie a składowanie ładunków na stosach:

 • Gdy ładunki mają być układane na stosach, zaleca się ich wiązanie między warstwami.
 • Środek ciężkości każdego stosu powinien znajdować się w jego obrębie, jak najbliżej środka.
 • Wysokość stosów materiałów drobnicowych nie powinna być wyższa od 2 metrów.
 • Pomiędzy stosami powinno się zachowywać odległość minimum 1 metra, należy ją też zachować od ogrodzeń, linii napowietrznych, tymczasowych konstrukcji.
 • Gdy stos ma być rozładowany, należy rozpocząć jego rozładowywanie od góry.

Magazynowanie uszkodzonych ładunków:

 • Aby zadbać o bezpieczeństwo w magazynie, jeżeli opakowania ładunków są uszkodzone, należy jak najszybciej poinformować o tym przełożonego. Jest to szczególnie ważne w przypadku opakowań zawierających substancje żrące, trujące i inne substancje chemiczne.
 • Nie należy układać palet z uszkodzonymi opakowaniami na półkach w magazynie albo na stosach.

Środki ochrony podczas magazynowania:

 • Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi środki ochrony w przypadku pojawienia się zagrożeń na stanowisku.
 • Przy pracy ze środkami pylącymi należy zapewnić pracownikowi środki ochrony wzroku oraz dróg oddechowych.
 • Odpowiednie środki ochrony wymagane są w przypadku magazynowania materiałów palnych.

Instalacja i urządzenia elektryczne:

 • Instalacja elektryczna oraz urządzenia jak przedłużacze, gniazda, włączniki nie mogą być uszkodzone i muszą być zamocowane stabilnie.
 • W razie zauważenia uszkodzeń instalacji lub urządzeń elektrycznych, należy zgłosić ten fakt pracodawcy.

Mogą Cię zainteresować: Szkolenia wstępne BHP lub Szkolenia okresowe BHP.

Korzystanie z wózków jezdniowych na stanowisku magazyniera

Zasady BHP na magazynie mówią, że prawidłowe korzystanie z wózków jezdniowych (podnośnikowych, widłowych) pomaga zredukować ryzyko kolizji z wyposażeniem magazynowym oraz z pieszymi. Aby zapobiegać zdarzeniom z wykorzystaniem wózków jezdniowych, należy pamiętać o poniższych zasadach:

Szlaki komunikacyjne i parkingi dla wózków jezdniowych:

 • Najlepiej, aby drogi, którymi poruszają się wózki, a także osoby piesze, były od siebie oddzielone, a skrzyżowania tych dróg odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
 • Wózki jezdniowe muszą poruszać się po drogach i parkingach, które mają utwardzoną nawierzchnię wolną od ubytków.
 • Szlaki komunikacyjne nie mogą mieć ostrych zakrętów, znacznego nachylenia, przeszkód znajdujących się powyżej.
 • znaki ostrzegawcze w magazynie – szlaki powinny być odpowiednio oznakowane na posadzce.
 • Przestrzeń, w której pracują wózki podnośnikowe, powinna być odpowiednio wydzielona i oznakowana, na przykład można w tym celu zamknąć dostęp do alejki.
 • Parkingi dla wózków jezdniowych powinny znajdować się najlepiej z dala od szlaków komunikacyjnych.
 • Operatorem wózka jezdniowego może być wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia wydane przez UDT – Urząd Dozoru Technicznego.

BHP na magazynie – zasady bezpiecznego użytkowania wózków jezdniowych:

 • Operator powinien być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, do których zaliczają się hełm ochronny, kamizelka odblaskowa oraz obuwie posiadające wzmocnione czubki. Pracodawca może też wskazać inne niezbędne środki ochrony.
 • Przed rozpoczęciem pracy z wózkiem należy wykonać jego przegląd, między innymi sprawdzić jego stan wizualny, sprawność oświetlenia, sygnałów dźwiękowych.
 • Operator wózka przed rozpoczęciem pracy powinien dopasować wysokość fotela do swoich potrzeb i właściwie ustawić lusterka.
 • Przegląd wózka widłowego należy zaznaczyć w książce przeglądów.
 • W trakcie jazdy należy opuścić i pochylić maszt wózka widłowego.
 • W przypadku transportowania materiałów zasłaniających pole widzenia zaleca się jechanie wózkiem widłowym tyłem.
 • Podczas jazdy wózkiem nie należy przekraczać dopuszczalnej prędkości.
 • Po zakończeniu pracy z wózkiem jezdniowym musi być one zaparkowany w wyznaczony miejscu, należy też zaciągnąć jego hamulec ręczny, wyciągnąć kluczyk i zabezpieczyć koła z użyciem klinów.

Sprawdź: Szkolenia BHP Warszawa!

Zapobieganie upadkom, potknięciom, poślizgnięciom na stanowisku magazyniera

Na stanowisku magazyniera istnieje duże ryzyko wypadków polegających na upadkach z wysokości, potknięciach oraz poślizgnięciach. Zasady BHP w magazynie mówią również, że zagrożeniem jest również stała praca w pozycji stojącej lub schylonej, co przyczynia się do dolegliwości układu ruchowego i krążeniowego. Aby zapobiegać ryzyku powyższych zagrożeń na stanowisku magazyniera, należy pamiętać o poniższych zasadach:

Bezpieczne dźwiganie i transportowanie ładunków:

 • Do ciężkich ładunków należy stosować wyposażenie ułatwiające jego przemieszczanie, między innymi wózki, podnośniki, dźwigi.
 • Podczas podnoszenia ładunków należy stosować techniki bezpiecznego dźwigania,
 • Najcięższe przedmioty, przedmioty luzem powinno się przechowywać na półkach na wysokości pomiędzy kolanami a barkami.

Podłoga w magazynie:

 • Powierzchnie podłóg powinny być suche, wolne od rozlanych płynów oraz rozsypanych materiałów.
 • Podłoże w magazynie powinno być regularnie czyszczone, aby usuwać z niego zabrudzenia.
 • Podłogi na drogach komunikacyjnych, transportowych powinny być wolne od przedmiotów, na przykład materiałów, narzędzi, wyposażenia magazynowego.
 • Aby zapobiec poślizgnięciom, należy stosować obuwie ochronne wyróżniające się odpowiednią przyczepnością do podłoża.

A może potrzebujesz kompleksowej obsługi BHP dla Twojej Firmy?

Pozostałe zagrożenia na stanowisku magazyniera

Dodatkowo w pracy magazyniera należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • Należy unikać zbyt dużego poziomu hałasu – w przypadku, gdy nie można go uniknąć, zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu, na przykład jak słuchawki czy zatyczki do uszu.
 • Stanowisko pracy powinno być wyposażone sprzęt przeznaczony do gaszenia pożarów.
 • Magazyn powinien mieć wyznaczoną drogę ewakuacyjną, która nie powinna być niczym zastawiona, aby nie spowodować problemów z ewakuacją.
 • Magazyn powinien być wyposażony w środki pierwszej pomocy przedmedycznej, a także powinna być wyznaczona osoba do udzielania pierwszej pomocy.
 • Należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących pracy magazynowej, które dotyczą między innymi wyznaczonego czasu pracy, ochrony pracy młodocianych, kobiet w ciąży i matek karmiących.

Leave a comment