Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas: kontakt@uslugibhp-24.pl

        My w social mediach

a

Lokale gastronomiczne – zagrożenia w gastronomii

  /  Bez kategorii   /  Lokale gastronomiczne – zagrożenia w gastronomii

Lokale gastronomiczne – zagrożenia w gastronomii

Zagrożenie w pracy kucharza, zagrożenie w pracy kelnera oraz innych pracowników lokali gastronomicznych, pracownicy narażeni są na różne zagrożenia na swoich stanowiskach pracy. O czym należy pamiętać podczas urządzania lokalu? Jak zmniejszać występujące zagrożenia fizyczne w gastronomii? Jak uniknąć wypadków przy pracy w gastronomii? 

 

Wymogi ogólne dla lokalu gastronomicznego

Budynek lub pomieszczenia, w którym ma działać lokal gastronomiczny, muszą spełniać odpowiednie wymogi pod kątem techniczno-budowlanym oraz inne wymogi dla lokali gastronomicznych.

 

Lokal gastronomiczny powinien być wyposażony w sprawnie działającą wentylację ogólną, a także w wyciągu znajdujące się nad miejscem obróbki termicznej, czyli nad piekarnikami, kuchenkami, frytkownicami.

 

Oświetlenie lokalu powinno być naturalne. Gdy oświetlenie go światłem dziennym nie jest możliwe, może być on oświetlony sztucznie za zgodą wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

Miejsca, w których mają być przechowywane produkty oraz przygotowywane potrawy, muszą spełniać właściwe BHP w gastronomii oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności.

 

W budynku lub pomieszczeniach powinny znajdować się również wydzielona szatnia oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

 

Mogą Cię zainteresować: Szkolenia wstępne BHP lub Szkolenia okresowe BHP.

 

Zagrożenia w lokalu gastronomicznym – upadki, potknięcia, poślizgnięcia

W lokalach gastronomicznych często odnotowuje się wypadki przy pracy w gastronomii polegające na upadkach, potknięciach lub poślizgnięciach. Mogą one wywoływać poważne urazy kończyn, kręgosłupa czy głowy.

 

Aby zapobiegać zagrożeniom tego rodzaju, należy przestrzegać następujące zasady BHP w gastronomii:

 • Należy zadbać o odpowiednie oświetlenie przejść i pomieszczeń.
 • Należy unikać pozostawiania niepotrzebnych przedmiotów w ciągach komunikacyjnych, na stanowiskach pracy.
 • W celu dostania się do wyżej położonych powierzchni należy używać atestowanych drabin lub podestów wyposażonych w stabilne stopnie i antypoślizgowe stópki.
 • Zabrudzenia na posadzkach należy jak najszybciej usuwać.
 • W razie pojawienia się uszkodzeń posadzki, należy ją wyrównać albo odpowiednio oznakować aż do czasu naprawy.
 • Na śliskich powierzchniach należy układać maty antypoślizgowe.
 • Należy korzystać z obuwia ochronnego, które wyposażone jest w przyczepną podeszwę.
 • Pojemniki z płynami powinny być umieszczane na większych tacach lub w innych pojemnikach, by zapobiegać wyciekom.

Bezpieczeństwo w gastronomii: Jak unikać zagrożeń i wypadków przy pracy?

W branży gastronomicznej, obok niezaprzeczalnych zalet, kryją się także pewne zagrożenia fizyczne w gastronomii. Wypadki przy pracy to niestety rzeczywistość, którą warto skutecznie minimalizować. Bezpieczeństwo w gastronomii wymaga szczególnej uwagi i systematycznej kontroli. Zagrożenia w pracy kelnera mogą wynikać z różnych czynników, począwszy od zbyt dużego obciążenia pracy, poprzez kontakt z gorącymi naczyniami, aż po ryzyko poślizgnięcia się na podłodze. Dlatego tak istotne jest, aby personel był odpowiednio przeszkolony w zakresie BHP. Ważne jest także stosowanie się do zasad higieny osobistej, ponieważ dbałość o czystość wpływa nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale również na jakość podawanych dań. Prezentacja zagrożeń w gastronomii oraz sposoby ich eliminacji powinny być integralną częścią procesu szkolenia nowych pracowników. Pamiętajmy, że zadbanie o bhp w kuchni to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale także inwestycja w dobre samopoczucie i efektywność zespołu.

 

Zagrożenia fizyczne w gastronomii – spadające przedmioty

W lokalu gastronomicznym istnieje również ryzyko wypadków wywołanych przez spadające przedmioty, które nie są odpowiednio magazynowane.

 

BHP Aby zapobiegać zagrożeniom tego rodzaju, należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • Należy przestrzegać wymogów dotyczących dopuszczalnej nośności regałów do magazynowania.
 • Cięższe przedmioty należy umieszczać na wysokości pomiędzy barkami a kolanami.
 • Magazynowane produkty powinny być ustawiane tak, aby zapobiec ich zsuwaniu się albo wywróceniu.
 • W trakcie transportowania cięższych przedmiotów warto korzystać z pomocnych urządzeń jak wózki ręczne.
 • Jeżeli to możliwe, produkty należy przechowywać w opakowaniach zbiorczych.

 

Zagrożenia w lokalu gastronomicznym – niskie i wysokie temperatury

W lokalach gastronomicznych pracownicy mają kontakt z niskimi oraz z wysokimi temperaturami, między innymi z parą wodną, gorącymi płynami, olejami, otwartym ogniem, a także z produktami mrożonymi i chłodzonymi w lodówkach, zamrażarkach mroźniach i chłodniach.

 

Stykanie się z niskimi oraz z wysokimi temperaturami może być dla pracowników niebezpieczne, dlatego trzeba stosować wtedy odpowiednie środki ochronne i zasady BHP w gastronomii.

 

Aby zapobiegać zagrożeniom tego rodzaju, należy pamiętać o poniższych zasadach BHP w gastronomii:

 • Pomiędzy trzonem kuchennym a stołem roboczym powinna znajdować się odległość minimum 160 cm, a pomiędzy trzonem kuchennym oraz urządzeniami grzejnymi minimum 200 cm.
 • Dookoła płyt grzejnych powinny być umieszczone ochronne obręcze.
 • Nie należy zapełniać naczyń z użyciem gorących płynów do wysokości powyżej 4/5.
 • Nie należy stosować patelni elektrycznych bez pokrywek.
 • Należy dbać o odpowiednie zamocowanie uchwytów naczyń, by zapobiec ich odpadaniu, poruszaniu się.
 • Podczas kontaktu z gorącymi i zimnymi produktami i powierzchniami należy korzystać z rękawic ochronnych.
 • Wokół gorących powierzchni należy stosować izolację termiczną.
 • Należy dbać o sprawne działanie wentylacji albo klimatyzacji i należy regularnie je serwisować.
 • Podczas pracy w chłodni lub mroźni należy korzystać z ciepłej odzieży, na przykład bluz polarowych, kurtek.

 

Zagrożenia w gastronomii – zagrożenie pożarowe

W lokalach gastronomicznych istnieje ryzyko pożarowe, szczególnie podczas korzystania z gorącego oleju oraz z otwartego ognia podczas przygotowywania posiłków.

 

Aby zapobiegać zagrożeniom tego rodzaju, należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • Należy zapewnić dostęp do niezbędnego sprzętu gaśniczego.
 • Należy wyznaczyć drogę ewakuacyjną – przejścia w drodze ewakuacyjnej nie mogą być niczym zastawione, aby pozwolić na łatwe i szybkie opuszczenie lokalu.

 

Zagrożenia w lokalu gastronomicznym – porażenie prądem

Podczas pracy w lokalu gastronomicznym istnieje ryzyko porażenia prądem. Dotyczy to w szczególności pracy z urządzeniami gastronomicznymi zasilanymi energią elektryczną.

 

Aby zapobiegać zagrożeniom tego rodzaju, należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • Instalacja elektryczna oraz jej oprzyrządowanie powinno mieć nieuszkodzoną instalację oraz powinno być odpowiednio zamontowane, aby zapobiegać porażeniom.
 • Należy unikać podłączania sprzętu prowizorycznie, na przykład z wykorzystaniem wielu przedłużaczy układanych na podłodze.
 • Należy regularnie serwisować urządzenia i instalację elektryczną w lokalu gastronomicznym.
 • Przewody elektryczne znajdujące się ponad miejscem pracy powinny być zabezpieczone, na przykład umieszczone w korytkach albo rurkach.

Może Cię zainteresować: Obsługa PPOŻ

 

Zagrożenia w lokalu gastronomicznym – biologiczne i chemiczne

W lokalu gastronomicznym istnieje duże ryzyko pojawienia się zagrożenia biologicznego i chemicznego, na przykład na skutek kontaktu ze żrącymi produktami, spalinami powstającymi podczas obróbki, szkodnikami, pasożytami, bakteriami czy wirusami.

 

Aby zminimalizować zagrożenia w gastronomii albo całkowicie je wyeliminować, należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • Należy przestrzegać zasad dotyczących korzystania z preparatów chemicznych, które znajdują się na ich etykietach.
 • W razie możliwości środki żrące należy zastępować bezpieczniejszymi produktami.
 • Niebezpieczne chemikalia należy bezpiecznie przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych.
 • Gdy stosowane są środki drażniące skórę, układ oddechowy, oczy, należy używać środków ochrony indywidualnej jak rękawiczki, okulary ochronne czy półmaski.
 • Należy regularnie kontrolować instalację gazową oraz instalację chłodniczą.
 • Zaleca się stosowanie czujników gazu.
 • Środki służące do zwalczania owadów, gryzoni powinny być używane i przechowywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta i stosowane z użyciem środków ochronnych.
 • Zaleca się używanie środków do zwalczania szkodników nieszkodliwych dla ludzi, na przykład pułapek mechanicznych, lamp owadobójczych.
 • Należy regularnie dbać o działanie układu wentylacyjnego i serwisować go.
 • Należy przechowywać i zmywać brudne naczynia w taki sposób, aby nie stykały się one z przygotowywanymi potrawami i czystymi naczyniami.
 • Podczas pracy należy używać właściwych środków ochrony indywidualnej, na przykład okryć głowy, rękawic, fartuchów, butów roboczych.

 

Zagrożenia w lokalu gastronomicznym – ostre przedmioty

Podczas pracy na stanowiskach w lokalu gastronomicznym pojawia się zagrożenie ze strony ostrych przedmiotów, na przykład noży, urządzeń używanych do krojenia i rozdrabniania żywności.

 

Niewłaściwa ochrona przed ostrymi przedmiotami może powodować poważne zagrożenie, między innymi zmiażdżenia, przecięcia, odcięcia, amputacje.

 

zagrożenia w gastronomiiAby zapobiegać zagrożeniom tego rodzaju, należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • Urządzenia i narzędzia powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 • Wyposażenie to powinno posiadać wygodne i bezpieczne uchwyty, rękojeści, które zapobiegają ześlizgiwaniu się dłoni.
 • Przed zastosowaniem wyposażenia z ostrzami należy sprawdzić, czy działa ono prawidłowo i nie jest uszkodzone.
 • Narzędzia i urządzenia powinny być przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu.
 • Osoby, które pracują z ostrymi narzędziami ręcznymi, powinny zachować odległość minimum 1 metra między swoimi barkami.
 • Urządzenia do krojenia i rozdrabniania powinny być stabilnie zamocowane do stołu albo innego podłoża.
 • Należy korzystać z akcesoriów pomocniczych, na przykład jak dociskacze albo popychacze, aby unikać dociskania produktów ręką.
 • Należy zachować ostrożność w trakcie mycia i konserwowania sprzętu wyposażonego w ostrza.

A może potrzebujesz kompleksowej obsługi BHP dla Twojej Firmy?

 

Zagrożenia w lokalu gastronomicznym – praca w pozycji stojącej

W lokalach gastronomicznych praca często odbywa się w pozycji stojącej, co stanowi zagrożenie dla układu ruchu i układu krążeniowego.

 

Aby zapobiegać zagrożeniom tego rodzaju, należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • Stanowisko pracy powinno być ergonomiczne i odpowiednio dopasowane do potrzeb użytkownika.
 • Niezbędne przedmioty powinny być w zasięgu ręki, na przykład na wózkach na kółkach.
 • Należy regularnie korzystać z przerw w pracy, wykonywać w ich czasie proste ćwiczenia fizyczne.
 • Gdy praca odbywa się w pozycji stojącej, pracodawca powinien udostępnić pracownikowi miejsce do wypoczynku w pozycji siedzącej.

 

Zagrożenia w lokalu gastronomicznym – transport ręczny

Wypadki przy pracy w gastronomii dotyczą również nieprawidłowego transportu, szczególnie dużych i ciężkich ładunków.

 

Aby zapobiegać zagrożeniom w gastronomii tego rodzaju, należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • Zamiast dźwigania ciężarów ręcznie, należy stosować pomocne urządzenia, na przykład wózki, podnośniki.
 • W razie potrzeby należy dźwigać ciężary zespołowo.
 • W miejsce dużych pojemników warto stosować mniejsze, które są prostsze w transporcie.

 

Pozostałe zagrożenia fizyczne w gastronomii:

Aby zapobiegać zagrożeniom tego rodzaju, należy pamiętać o poniższych zasadach:

 • Urządzenia z cieczami i gazami pod ciśnieniem innym od atmosferycznego powinny posiadać decyzję UDT dopuszczającą do ich użytkowania.
 • W przypadku dużych hałasów należy stosować ekrany akustyczne lub środki ochrony osobistej w postaci słuchawek, zatyczek do uszu.
 • W lokalu gastronomicznym powinien działać system pierwszej pomocy.
 • Należy przestrzegać zasad dotyczących zatrudniania osób młodocianych, na przykład na praktykach.

Wszystko to znajdziesz na naszych szkoleniach BHP. Zapraszamy.

Leave a comment