Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas: kontakt@uslugibhp-24.pl

        My w social mediach

a

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

  /  Kodeks pracy   /  Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za BHP w swoim zakładzie. O czym powinien pamiętać każdy pracodawca?

 

Obowiązki pracodawcy BHP

Pracodawca zatrudniający pracowników jest zobowiązany przepisami Kodeksu pracy do:

 • Organizowania prac w sposób umożliwiający przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP,
 • Dbania o przestrzeganie zasad BHP w swoim zakładzie,
 • Wydawania poleceń i kontrolowania przestrzegania poleceń w zakresie BHP,
 • Reagowania na potrzeby w zakresie BHP przedstawiane przez pracowników,
 • Stworzenia polityki zapobiegającej chorobom zawodowym i wpadkom przy pracy, biorąc przy tym pod uwagę organizację pracy, warunki pracy, zagadnienia techniczne, środowisko pracy,
 • Brać pod uwagę szczególne przepisy dotyczące ochrony pracowników młodocianych, kobiet w ciąży, karmiących, osób niepełnosprawnych,
 • Wykonywać nakazy, decyzje, wystąpienia, zarządzania, które zostały wydane przez organy sprawujące nadzór nad BHP,
 • Wykonywać zalecenia społecznego inspektora pracy.

 

Obowiązki BHP pracodawcy względem pracowników

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników przez przestrzeganie przepisów BHP.

Pracodawca jest zobowiązany do tego, by informować pracowników o zagrożeniach zdrowia i życia na stanowiskach pracy, o zasadach postępowania w razie pojawienia się awarii oraz o działaniach, które mają chronić i zapobiegać zagrożeniom.

Pracodawca musi też szkolić pracowników pod kątem BHP oraz kierować ich na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne.

Ponadto pracodawca musi wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia działań w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów.

Pracodawca musi też udostępniać pracownikom odpowiednią odzież, obuwie, a także środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Gdy wymagają tego przepisy BHP, pracodawca musi zapewniać pracownikom posiłki i napoje.

Konsultacje pracodawcy z pracownikami

Obowiązkiem pracodawcy BHP jest konsultowanie się z pracownikami oraz przedstawicielami pracowników w sprawach dotyczących BHP.

przepisyPracodawca powinien konsultować z pracownikami:

 • Zmiany w organizacji pracy,
 • Nowe procesy technologiczne, środki stosowane w pracy,
 • Nowe wyposażenie stanowisk pracy,
 • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Kwestie tworzenia służb BHP,
 • Szkolenia pracowników w zakresie BHP,
 • Przydzielania środków ochronnych oraz odzieży i obuwia.

 

Konsultacje powinny odbywać się w godzinach pracy.

 

Ryzyko zawodowe

Pracodawca jest zobowiązany do tego, by prowadzić ocenę ryzyka zawodowego i udokumentować ją odpowiednimi dokumentami.

Musi on również prowadzić odpowiednie badania i pomiary czynników, które są szkodliwe dla zdrowia.

Wypadki przy pracy

W razie wypadku przy pracy pracodawca musi powiadomić odpowiednie służby oraz systematycznie analizować przyczyny wypadków, by wykorzystywać odpowiednie środki zapobiegawcze.

Wyznaczenie koordynatora BHP

Wtedy, gdy w jednym miejscu pracy pracę wykonują pracownicy od wielu pracodawców, wówczas obowiązkiem pracodawców jest:

 • Współpracowanie ze sobą,
 • Wyznaczenie koordynatora, który sprawuje nadzór nad BHP wszystkich pracowników,
 • Ustalenie sposobów postępowania w razie pojawienia się zagrożeń dla zdrowia albo życia,
 • Informowanie o zagrożeniach na stanowiskach pracy.

Koordynator BHP ma na celu kontrolę przestrzegania przepisów BHP przez pracowników. Nie zwalnia on jednocześnie pracodawców z obowiązków BHP względem swoich pracowników.

Powołanie służby BHP

Pracodawca ma obowiązek utworzenia służby BHP wtedy, gdy zatrudnia powyżej 100 pracowników.

Służba BHP pełni zadania doradcze i kontrolne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Rolę służby może pełnić osoba zatrudniona w firmie lub też zewnętrzny specjalista.

obowiązki pracodawcyPracodawca może również samodzielnie pełnić zadania służby BHP – w tym celu musi on przejść odpowiednie przeszkolenie.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pierwszej pomocy w razie nagłych wypadków.

Powinien on stworzyć zaplecze do prowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

 

Działania w tym zakresie powinny być dostosowane do charakteru działalności i liczby pracowników.

Pożary i ewakuacja pracowników.

Obowiązkiem pracodawcy w zakresie BHP jest zwalczanie pożarów oraz prowadzenie ewakuacji pracowników.

Powinien on w tym celu stworzyć odpowiednie zaplecze PPOŻ i wyznaczyć drogi ewakuacyjne, a także powołać pracowników, którzy mają wykonywać działania w ramach zwalczania pożarów i ewakuacji.

Występowanie zagrożeń na miejscu pracy

Pracodawca musi niezwłocznie poinformować pracowników o tym, że pojawiły się zagrożenia dla ich zdrowia lub życia w zakładzie pracy. Musi on również podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić im właściwą ochronę.

Gdy występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia albo zdrowia pracowników, pracodawca musi:

 • Zatrzymać prace,
 • Wydać polecenie, by pracownicy udali się w bezpieczne miejsce,
 • Usunąć zagrożenie przed rozpoczęciem dalszych prac,
 • Umożliwić pracownikom podejmowanie działań, aby zapobiec niebezpieczeństwu.

 

Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy

Pracodawca, który nie realizuje swoich obowiązków w zakresie BHP, narażony jest na odpowiedzialność wykroczeniową.

Według przepisów pracodawca narażony jest wtedy na nałożenie na niego kary grzywny w wysokości od 1 000 złotych do 30 000 złotych.

Leave a comment