Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Napisz do nas: kontakt@uslugibhp-24.pl

        My w social mediach

a

Podstawowe wymagania BHP w firmie

  /  Przepisy BHP   /  Podstawowe wymagania BHP w firmie

Podstawowe wymagania BHP w firmie

Analiza stanu BHP w firmie

W każdym przedsiębiorstwie kluczowe jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Analiza stanu BHP w firmie pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz wprowadzenie niezbędnych zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników. Istotne jest, aby każdy pracodawca regularnie przeprowadzał taką analizę, co z kolei pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka wypadków. Regularne szkolenia z zakresu BHP dla firm, dostępne na stronie szkolenia BHP, są kluczowym elementem zapewnienia odpowiedniej wiedzy i umiejętności pracownikom.

BHP dla firm – jak to robić dobrze?

Implementacja skutecznej polityki BHP dla firm wymaga zaangażowania zarówno pracodawców, jak i pracowników. Kluczowe jest utrzymywanie ciągłego dialogu na temat bezpieczeństwa oraz promowanie kultury pracy, która stawia na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Wsparcie w zakresie wymagań BHP dla firm może okazać się nieocenione w budowaniu efektywnych i bezpiecznych środowisk pracy.

Podstawowe wymagania BHP

Za stan BHP w firmie czy zakładzie pracy niezależnie od jej wielkości  zawsze odpowiedzialny jest pracodawca. To on powinien czuwać nad bezpieczeństwem i higieną pracy swoich pracowników zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy oraz innych aktach prawnych. Podstawowe wymagania w firmie z zakresu BHP możemy zamknąć w kilku punktach:

  1. Zgodnie z kodeksem pracy art.209 pracodawca musi zarejestrować firmę w Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Otwierając firmę jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności, musimy zawiadomić na piśmie właściwy okręgowy inspektorat pracy oraz inspektorat sanitarny o miejscu, rodzaju i zakresie naszej działalności.
  2. Każdy pracodawca czy właściciel firmy powinien zadbać o przeszkolenie w zakresie BHP siebie oraz swoich pracowników. Pracodawca powinien odbyć szkolenie w zakresie ciążących na nim obowiązków do których należy między innymi zapewnienie przeszkolenia pracownikom przed dopuszczeniem ich do pracy. Wszystkie te szkolenia muszą być co jakiś czas powtarzane.
  3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej każdy pracodawca jest zobowiązany do udostepnienia swoim pracownikom tak aby mogli oni stale z nich korzystać, instrukcje BHP dotyczące obsługi maszyn i urządzeń, postępowania z materiałami i substancjami używanymi w pracy, prac wiążących się z ryzykiem wypadkowym, instrukcji PPOŻ i instrukcji udzielania pierwszej pomocy. Warto pamiętać o instrukcjach ponieważ niejednokrotnie ułatwiają pracę.
  4. Zgodnie z KP art. 226 pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe dla każdego stanowiska w firmie, które związane jest z wykonywana praca na danym stanowisku. Równie ważne jest zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z pracą oraz o środkach profilaktycznych zmniejszających ryzyko i środkach ochrony przed zagrożeniami.
  5. Każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wypadków i rejestru zachorowań na choroby zawodowe.

Zgodnie z kodeksem pracy i artykułem 207 pracodawca jest przede wszystkim zobowiązany do:

– dbania o to aby praca organizowana była w sposób zapewniający warunki pracy zgodne z przepisami BHP.

– zapewnienia przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, wydawania odpowiednich zaleceń usuwania uchybień oraz kontrolowania tych poleceń.

– działanie w zakresie spełnienia potrzeb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawiać poziom ochrony zdrowia pracowników w zależności od zmieniających się warunków pracy.

– zapewnienia spójnej polityki, która będzie zapobiegała wypadkom i chorobom zawodowym związanym z pracą, uwzględniając specyfikę i organizację pracy.

– uwzględniać ochronę zdrowia pracowników młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży lub karmiących piersią w ramach działań profilaktycznych.

– zadbać o to aby były wykonywane nakazy i decyzje organów takich jak PIP czy PIS, czy zaleceń społecznego inspektora pracy.

Warto podkreślić ze to pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy i na zakres tej odpowiedzialności nie mają wpływu zakresy obowiązków i powierzonych zadań pracownikom. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się częścią dziesiątą kodeksu pracy.

Leave a comment