Wsparcie dla Twojego biznesu

Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego BHP. Szkolenia Wstępne i Okresowe, Obsługę BHP i P. POŻ. Zapraszamy do kontaktu z nami.

a

Usługi BHP24

  /  Przepisy BHP   /  Bezpieczeństwo pracy w wysokich i niskich temperaturach
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W WYSOKICH I NISKICH TEMPERATURACH

Bezpieczeństwo pracy w wysokich i niskich temperaturach

Nadmiernie niska albo wysoka temperatura to jedne z czynników szkodliwych występujących na wielu stanowiskach pracy. Jakie obowiązki ma wówczas pracodawca?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, które będą bezpieczne i higieniczne.

W zależności od stanowiska pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz mogą pojawić się na nim niskie lub wysokie temperatury, które mogą zwiększać ryzyko dla zdrowia i życia pracowników.

Praca wewnątrz pomieszczeń

Pracownicy powinni wykonywać swoje obowiązki w pomieszczeniach pracy, które charakteryzują się optymalną do tego temperaturą.

Pomieszczenie pracy – pomieszczenie dla pracowników, w którym wykonuje się pracę. Definicja dotyczy całego pomieszczenia, a nie tylko konkretnych miejsc w nim.

Temperatura w danym pomieszczeniu pracy zależna jest od szeregu czynników, co ma także związek z temperaturą pracy pracowników. Przykładowo, niższa temperatura pracy dotyczy chłodni, natomiast wyższa pojawia się w hutach, odlewniach, kopalniach.

Temperatura pracy w pomieszczeniach:

 • co najmniej 14 stopni C – wartość temperatury w pomieszczeniach pracy, chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne
 • co najmniej 18 stopni C – dotyczy pracy w pomieszczeniach biurowych i w tych, w których wykonuje się lekką pracę fizyczną

Przepisy nie wyznaczają temperatur maksymalnych, jednak nie zwalnia to pracodawcy z obowiązków przestrzegania odpowiednich przepisów BHP w tym zakresie.

Uwaga! W przypadku, gdy warunki pracy pod kątem nieodpowiedniej temperatury mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, pracownicy mogą odmówić wykonywania pracy, o czym powinni niezwłocznie poinformować pracodawcę. Pracownicy w tym czasie zachowują prawo do wynagrodzenia.

Praca w pomieszczeniach – zalecenia dla pracodawców

W pomieszczeniach, w których pracodawca nie może utrzymać temperatury pracy zgodnie z przepisami wskazanymi powyżej, powinien on skorzystać z metod lokalnego ogrzewania albo chłodzenia, na przykład przez zastosowanie grzejników, wentylatorów, otwieranie okien.

Okna i świetliki w pomieszczeniach powinny pozwalać na łatwe otwieranie i zamykanie z poziomu podłogi i ustawienie otwieranych części w odpowiedniej pozycji.

Jeżeli praca wykonywana jest stale w warunkach podwyższonej temperatury powyżej 30 stopni C, wówczas pracodawca powinien zapewnić pracownikom łatwy dostęp do pomieszczeń do wypoczynku. Pomieszczenia te powinny być wyposażone w stoły i krzesła z ergonomicznymi oparciami.

Jeżeli w pomieszczeniach pracy znajduje się klimatyzacja, nie powinna ona powodować nadmiernego wyziębienia i przeciągów, a powietrze nie powinno być kierowane bezpośrednio na stanowiska pracy.

Pracodawca decydujący się na stosowanie klimatyzacji, powinien zadbać, aby była ona w odpowiednim stanie technicznym. Należy także regularnie przeprowadzać jej czyszczenie.

Jeżeli stosowane są urządzenia wentylacyjne, w takim przypadku należy zredukować natężenie i rozprzestrzenieni się hałasu oraz drgań, które mogą one wywoływać.

Gdy pracownicy wykonują obowiązki w pomieszczeniach, w których panuje niska temperatura, pracodawca powinien przekazać im właściwą odzież ciepłochronną.

Rodzaje odzieży ciepłochronnej:

 • odzież chroniąca przed zimnem – do pracy w temperaturach niższych niż 5 stopni C
 • odzież chroniąca przed chłodem – do pracy w temperaturach niższych niż -5 stopni C

Na stanowiskach pracy, w których występuje mikroklimat zimny albo gorący, badania i pomiary wskaźników mikroklimatu prowadzi się raz w roku. Nie dotyczy to przypadków, gdy ostatnie dwa badania nie przekraczały dopuszczalnych wartości dla 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy – w takim przypadku pracodawca może prowadzić je co 2 lata.

Praca na zewnątrz pomieszczeń

Pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki na zewnątrz. W takim przypadku pracodawca również zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które związane są z warunkami pracy w niskich i wysokich temperaturach.

Obowiązki pracodawcy przy pracy na zewnątrz:

 • organizowanie pracy tak, by zminimalizować zagrożenie dla pracowników
 • wprowadzanie dodatkowych przerw dla pracowników
 • wprowadzenie rotacyjnego czasu pracy
 • zapewnienie pracownikom dostępu do wody pitnej lub innych napojów
 • dokonanie oceny ryzyka zawodowego pracy w warunkach niskiej i wysokiej temperatury
 • przeszkolenie pracowników w ramach rozpoznawania oznak wyziębienia i przegrzania oraz udzielania pierwszej pomocy
 • kontrolowanie pracowników pod kątem objawów wyziębienia i przegrzania

Uwaga! Jeśli z powodu panujących na stanowisku warunków pracy pracodawca zdecyduje się na skrócenie norm czasu pracy albo dodatkowe przerwy, wówczas pracownicy zachowują należne wynagrodzenie.

Praca na zewnątrz – zalecenia dla pracodawców

Gdy stanowiska pracy znajdują się na zewnątrz, wówczas powinny być one położone tak, aby chronić pracowników przed zagrożeniami, w tym także przed warunkami atmosferycznymi:

Warunki atmosferyczne stanowiące zagrożenie dla pracowników:

 • niskie i wysokie temperatury
 • opady
 • silny wiatr
 • spadające przedmioty

Jeśli pracownicy wykonują swoje obowiązki na zewnątrz, szczególnie zimą, wówczas pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikom odzieży ciepłochronnej. Może być to odzież chroniąca przed zimnem lub chłodem.

Pracownicy pracujący na wolnej przestrzeni, muszą posiadać dostęp do pomieszczenia do ogrzania oraz zmiany odzieży. Temperatura w takim pomieszczeniu powinna wynosić co najmniej 16 stopni C. W przeciwnym przypadku pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do innego źródła ciepła.

Podczas pracy na zewnątrz w warunkach nasłonecznienia pracownicy powinni chronić skórę przed ryzykiem oparzeń słonecznych.

Ochrona podczas pracy w warunkach nasłonecznienia:

 • prowadzenie prac poza godzinami największego nasłonecznienia
 • noszenie przez pracowników luźnych, przewiewnych ubrań z długimi rękawami, nogawkami
 • noszenie przez pracowników nakryć głowy
 • częste przerwy na odpoczynek
 • możliwość przerw w cieniu
 • zapewnienie pracownikom dostępu do wody do picia lub innych napojów

Praca w niskich i wysokich temperaturach – napoje i posiłki

Pracodawca powinien zapewniać pracownikom nieodpłatne napoje i posiłki w przypadku pracy w warunkach szczególnie uciążliwych, do których zaliczają się także praca w warunkach zimnego i gorącego mikroklimatu.

Napoje należy dostarczać:

 • w warunkach mikroklimatu gorącego dla wskaźnika obciążenia termicznego powyżej 25 stopni C
 • w warunkach mikroklimatu zimnego dla wskaźnika siły chłodzącej powietrza powyżej 1 000
 • przy pracy na otwartej przestrzeni w temperaturze otoczenia poniżej 10 stopni C lub powyżej 25 stopni C
 • na stanowiskach pracy, na których panują warunki atmosferyczne powyżej 28 stopni C

Posiłki należy dostarczać:

 • przy pracy fizycznej powodującej podczas zmiany wysiłek energetyczny powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet w pomieszczeniach zamkniętych, gdy temperatura stale utrzymuje się poniżej 10 stopni C lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni C
 • przy pracy fizycznej powodującej podczas zmiany wysiłek energetyczny powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) na przestrzeni otwartej w okresie zimowym – od 1 listopada do 31 marca

Szczególna ochrona kobiet i młodocianych

Pracy w temperaturze poniżej 14 stopni C i powyżej 30 stopni C oraz w środowisku o dużych wahaniach mikroklimatu nie powinni wykonywać pracownicy młodociani.

Kobiety w ciąży nie mogą pracować w warunkach mikroklimatu gorącego, w których wskaźnik PMV jest większy od 1,0 i zimnego – wskaźnik PMV wynoszący -1,0, a także w warunkach dużych wahań mikroklimatu.

Leave a comment

User registration

Reset Password